Privacyverklaring ivm AVG 

Boschhoven gezelschapsdieren bv is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens

Boschhoven gezelschapsdieren bv
Boschhoven 54
5595 AR
Leende
Tel: 0402061682
E-mail: info@boschhoven.nl 

U kunt ons telefonisch bereiken of via e-mail. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Wanneer u ons uw persoonsgegevens verstrekt, geeft u toestemming om ze op te slaan en te gebruiken voor de uitvoering van onze dienstverlening. Op dat moment zijn we een behandelsovereenkomst aangegaan. Wenst u geen persoonsgegevens te geven, dan hebben we geen behandelsovereenkomst en kunnen wij geen diensten verlenen. 

Boschhoven bv verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk kunnen verwerken: 

• Voorletters en achternaam 

• Geslacht 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Bankrekeningnummer 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Boschhoven gezelschapsdieren bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

• Om diensten te verrichten en goederen aan u af te leveren 

• Het afhandelen van uw betalingen 

• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame 

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Boschhoven gezelschapsdieren bv verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Boschhoven kliniek voor dieren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Wie ontvangt tevens uw gegevens 

Boschhoven gezelschapsdieren bv laat geen gegevens verwerken door partijen in derde landen. 

Wij maken gebruik van de volgende computerprogramma's of -systemen: 

VIVA 3.0. Dit praktijkmanagement systeem wordt gebruikt om enerzijds uw gegevens en die van uw dier(en) vast te leggen i.v.m. veterinaire dossiervorming en anderzijds om boekhoudkundige (facturatie) redenen. 

Exact. Dit boekhoudprogramma wordt gebruikt voor de verwerking van de betalingen die via overschrijven voldaan worden. 

Boschhoven gezelschapsdieren bv maakt gebruik van de diensten van de volgende bedrijven, waarbij persoonlijke gegevens van klanten verstrekt worden: 

Personal card: Dit bedrijf verzorgt het versturen van oproepkaarten voor de jaarlijkse gezondheidscontrole en vaccinatie. 

Idexx Vetmed: Dit is een extern laboratorium die, indien nodig, extra onderzoek uitvoert op diermateriaal dat door Boschhoven kliniek voor dieren ingezonden wordt. 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens 

Boschhoven gezelschapsdieren bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Personalia, adres gegevens, enzovoorts: we bewaren uw gegevens in het belang van uw dier(en) en om financieel-boekhoudkundige redenen zolang als het ons goeddunkt. Indien u uw gegevens wilt laten verwijderen, zullen wij dit altijd doen, als u aan uw financiële verplichtingen jegens ons heeft voldaan. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Boschhoven gezelschapsdieren bv gebruikt technische en functionele cookies. Daarnaast analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boschhoven kliniek voor dieren en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@boschhoven.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Boschhoven gezelschapsdieren bv wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Boschhoven gezelschapsdieren bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op of via info@boschhoven.nl 

Vragen privacy policy

Heeft u vragen over ons privacy statement, wilt u uw gegevens wijzigen of inzien of laten verwijderen? Dan kunt u onderstaand formulier invullen. Wij nemen binnen 4 weken contact met u op.

Velden met * zijn verplicht.